Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่ และการบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการเจ้าหน้าที่
KM เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาล
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ
ระเบียบ/ข้อกฏหมาย
ความรู้จากการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวสารสนั่นรักษ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก.เทศบาล
มติ ก.อบต.
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บบอร์ด
เรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ
แจ้งเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
คู่มือประชาชน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน และ รายงานผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
สถิติการให้บริการ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือบริการประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของเมืองสนั่นรักษ์

    

                แต่เดิมสนั่นรักษ์เป็นเพียงตำบลเล็กๆ สองตำบลรวมกันในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมืองปริมณฑลที่มีอาณาเขตพื้นที่ครอบคลุมตั้งแต่คลอง 9 ถึงคลอง 14 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าทึบ มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ 2 แห่ง แห่งแรกเป็นบึงน้ำที่อยู่บริเวณคลอง 12 - 13 ลักษณะเด่นของบึงนี้ คือ มีน้ำใสและเต็มมองเห็นเป็นสีดำ ชาวบ้านละแวดนั้นจึงเรียกบึงนี้ว่า บึงน้ำรัก แต่เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนผ่านวิวัฒนาการแห่งภาษาได้เปลี่ยนแปลงให้ บึงน้ำรัก กลายเป็น บึงน้ำรักษ์ ในเวลาต่อมา กอปรกับแหล่งน้ำอีกแห่งอยู่ไม่ไกลจากบึงน้ำรักษ์มากนัก บึงน้ำแห่งนี้เป็นบึงน้ำที่มีสัตว์ป่าเป็นจำนวนมากลงมากินน้ำ ทำให้เกิดส่งเสียงเอ็ดอึงอยู่เป็นประจำ ชาวบ้านแถบนั้นจึงขนานนามบึงตามเสียงอื้ออึงว่า บึงสนั่น ด้วยเหตุนี้ ชื่อเมืองสนั่นรักษ์ จึงถือกำเนิดขึ้น โดยการนำชื่อท้ายของบึงสนั่นและบึงน้ำรักษ์หลอมรวมเข้าด้วยกัน
     สภาพเมืองสนั่นรักษ์ในอดีตเป็นเพียงป่ารกชัฏ แม้จะมีดินอุดมดีแต่พื้นที่ยังขาดแคลนน้ำ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองขึ้นในปี พ.ศ.2433 จากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี ถึงเขตจังหวัดนครนายก และพระราชทานนามคลองแห่งนี้ว่า คลองรังสิตประยูรศักดิ์ เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพของผู้ที่อาศัยในละแวกนั้น
     ปัจจุบันเมืองสนั่นรักษ์มีลักษณะทางกายภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่มที่เหมาะแก่การทำการเกษตร อีกทั้งยังมีคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ไหลตัดผ่านกลางพื้นที่ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเป็นแหล่งส่งน้ำเพื่อประโยชน์ด้านกสิกรรม ปลูกพืชสวนและพืชไร่ เนื่องจากมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ประกอบกับลักษณะของดินเป็นดินเหนียว เนื้อดินละเอียด สามารถอุ้มน้ำและกักเก็บน้ำได้ค่อนข้างดี จึงเหมาะแก่การปลูกพืชสวน โดยเฉพาะสวนส้มเขียวหวานซึ่งถือเป็นสินค้าส่งออกและพืชเศรษฐกิจของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
     ด้วยเป็นเมืองปริมณฑลมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ทั้งดินดี น้ำใช้สะอาด อากาศบริสุทธิ์ จึงทำให้เมืองสนั่นรักษ์กลายเป็นอีกแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีผู้คนอพยพโยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดในระยะเวลาเพียงไม่นานนัก


     

              จากคำบอกเล่าสืบต่อกันมา ตำบลบึงสนั่นและตำบลบึงน้ำรักษ์ ในอดีตเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของอำเภอรังสิต (อำเภอธัญบุรีในปัจจุบัน) เรียกว่า ทุ่งหลวง จากเมืองเล็กๆ ที่ได้รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง กระทั่งกลายเป็นเมืองขนาดกลาง กอปรกับเป็นเมืองปริมณฑลจึงมีผู้คนอพยพเข้ามาอาศัยเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เขตพื้นที่ดังกล่าวได้รับการยกระดับให้เป็นสุขาภิบาลและตั้งชื่อใหม่ว่า สุขาภิบาลสนั่นรักษ์ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2519 และเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลสนั่นรักษ์ได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลสนั่นรักษ์ ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลเพื่อให้การกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงไปสู่ท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง และมีการยกระดับเทศบาลตำบลสนั่นรักษ์ขึ้นเป็นเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ในเวลาต่อมา

ความเป็นมาอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

     
              สมัยแรกเริ่มสำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานเมื่อ พ.ศ.2543 จำนวน 1 หลัง 3 ชั้น  ระยะต่อมาความต้องการรับบริการของประชาชนที่มาติดต่อราชการมีเพิ่มขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลจึงเห็นชอบให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์หลังใหม่ขึ้น โดยจัดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2550 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลหลังเดิม ปัจจุบันอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ตั้งอยู่เลขที่ 888 หมู่ที่ 2 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นอาคาร ค.ส.ล. ขนาดความสูง 4 ชั้น พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอาคาร ระบบลิฟท์ มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 4,380 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ราคาก่อสร้าง 74,722,000 บาท โดยปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่งภายในให้สวยงาม รวมทั้งมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ารับบริการจากทางเทศบาล

ความภาคภูมิใจของชาวสนั่นรักษ์

     

             เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ได้รับรางวัลชมเชย (เทศบาลขนาดกลาง) ในการเข้าร่วมโครงการ "ประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี 2550" และได้เข้ารับโล่และเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมโครงการ "เทศบาลน่าอยู่ด้านสุขภาพ ประจำปี 2551 และรางวัล Best Practice Model" จากศูนย์อนามัยที่ 1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งทางเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์สามารถพัฒนาเป็นเทศบาลน่าอยู่ด้านสุขภาพ โดยผ่านเกณฑ์การประเมินด้านกระบวนการเมืองน่าอยู่ และมีผลสัมฤทธิ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับ 1 และรางวัล Best Practice Model ของพื้นที่เขต 1 ด้วย

สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

เลขที่ 888 หมู่ 2 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110
โทรศัพท์ : 0-2546-2191-2, แฟกซ์ : 0-2955-8060  E-mail : 
admin@sananrak.go.th
Powered By sananrak.go.th