Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่ และการบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการเจ้าหน้าที่
KM เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาล
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ
ระเบียบ/ข้อกฏหมาย
ความรู้จากการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวสารสนั่นรักษ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก.เทศบาล
มติ ก.อบต.
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บบอร์ด
เรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ
แจ้งเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
คู่มือประชาชน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน และ รายงานผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
สถิติการให้บริการ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือบริการประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คู่มือบริการประชาชน
การแจ้งเกิด
     เมื่อมีเด็กเกิดในบ้าน เจ้าบ้านหรือบิดามารดาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแทนเจ้าบ้าน เข้าดำเนินการแจ้งเกิดต่อนายทะเบียนท้องถิ่น ภายใน 15 วัน หรือนับตั้งแต่วันที่เกิด หากมีการแจ้งเกิดเกินกำหนดหรือหลังจาก 15 วัน นับแต่วันที่เด็กเกิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ขั้นตอนในการดำเนินการแจ้งเกิด
     1. ให้แจ้งชื่อ - สกุลของเด็กที่เกิดใหม่ พร้อมกับการแจ้งเกิดและสำเนาทะเบียนบ้านที่จะเพิ่มชื่อเด็ก
     2. แจ้งวัน เดือน ปีและสถานที่เกิด หากมีหนังสือรับรองการเกิดจากสถานพยาบาลให้นำไปด้วย
     3. แจ้งชื่อตัว - ชื่อสกุล สัญชาติ และที่อยู่บิดา มารดาของเด็ก
     4. แจ้งชื่อตัว - ชื่อสกุล และที่อยู่ของผู้แจ้งการเกิด ตามหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมบัตรประจำตัวที่นำไปแสดง (กรณีที่ผู้แจ้งมิใช่บิดา - มารดา)
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
     1. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน บิดา มารดา หรือผู้แจ้ง
     2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
     3. หนังสือรับรองการเกิดจากสถานพยาบาล (ถ้ามี)

การแจ้งตาย
     เมื่อในบ้านมีคนตายให้เจ้าบ้านเป็นผู้แจ้งต่อหน้าทะเบียนผู้รับแจ้งในท้องที่ที่มีคนตาย ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาตาย หรือในกรณีที่ไม่มีเจ้าบ้าน ให้ผู้ที่พบเห็นศพแจ้งภายใน 24 ชั่วโมง หากมีการแจ้งตายเกินกว่ากำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
     เมื่อมีคนตายนอกบ้าน ให้ผู้ที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบเห็นศพเป็นผู้แจ้งต่อนายทะเบียนผู้ที่รับแจ้งแห่งท้องที่ที่พบศพ หรือท้องที่ที่จะพึงแจ้งได้ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาตายหรือพบศพ ในกรณีนี้จะแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจก็ได้
ขั้นตอนในการดำเนินการแจ้งตาย
     1. แจ้งชื่อตัว - ชื่อสกุล และที่อยู่ของผู้ตาย ตามหลักฐานสำเนาทะเบียนหรือบัตรประจำตัวที่นำไปแสดง
     2. แจ้งวัน เดือน ปี และสถานที่ตายพร้อมสาเหตุการตาย ถ้ามีหนังสือรับรองการตายจากสถานพยาบาล ให้นำไปแสดงด้วย และถ้าทราบชื่อ - สกุล ของบิดา มารดาของผู้ตาย ให้แจ้งต่อนายทะเบียนด้วย
     3. แจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับศพของผู้ตายด้วยว่า จะเก็บ ฝัง เผา ทำลาย หรือย้ายศพไปที่ไหน เมื่อไร
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
     1. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง
     2. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ตาย
     3. หนังสือรับรองการตายจากสถานพยาบาล (ถ้ามี)

การแจ้งย้ายที่อยู่
     เมื่อผู้อยู่ในบ้านออกจากบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นย้ายออกไป โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
     1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
     2. บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าบ้าน
     3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน (กรณีที่มอบหมายให้ทำหน้าที่แทน)
     4. หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (ถ้ามี)
     5. ใบแจ้งย้ายที่อยู่ กรณีใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหายหรือชำรุด ในสาระสำคัญก่อนนำไปย้ายเข้า ผู้ย้ายเข้า สามารถขอใบแทนได้ที่นายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่ออกใบแจ้งการย้ายที่อยู่ โดยยื่นคำร้องพร้อมสำเนาการแจ้งความประกอบเรื่องหรือนำไปแจ้งย้ายที่อยู่ที่ชำรุดไปแสดง

การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางอัตโนมัติ
     ให้แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่ไปอยู่ใหม่ (ปลายทาง) ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน โดยเสียค่าธรรมเนียม 10 บาท
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
     1. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
     2. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่ออยู่ปัจจุบัน
     3. บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าบ้าน
     4. บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้งย้ายเข้า

 

เอกสารประชาสัมพันธ์ กองคลัง เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
 

เอกสารประชาสัมพันธ์ กองคลัง เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

เลขที่ 888 หมู่ 2 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110
โทรศัพท์ : 0-2546-2191-2, แฟกซ์ : 0-2955-8060  E-mail : 
admin@sananrak.go.th
Powered By sananrak.go.th