Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่ และการบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการเจ้าหน้าที่
KM เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาล
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ
ระเบียบ/ข้อกฏหมาย
ความรู้จากการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวสารสนั่นรักษ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก.เทศบาล
มติ ก.อบต.
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บบอร์ด
เรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ
แจ้งเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
คู่มือประชาชน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน และ รายงานผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
สถิติการให้บริการ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือบริการประชาชน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
28 ต.ค. 2564 ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
28 ต.ค. 2564 ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
21 เม.ย. 2564 ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดิอน (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
11 พ.ย. 2563 ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
24 พ.ย. 2562 ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
06 ต.ค. 2560 ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
06 ต.ค. 2559 ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ รูปเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย-ประจำปีงบประมาณ-2560
02 พ.ย. 2558 ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ รูปเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย-ประจำปีงบประมาณ-2559

สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

เลขที่ 888 หมู่ 2 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110
โทรศัพท์ : 0-2546-2191-2, แฟกซ์ : 0-2955-8060  E-mail : 
admin@sananrak.go.th
Powered By sananrak.go.th