Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
KM เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการ/มาตรการ ป้องกันการทุจริต
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาล
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ความรู้จากการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก.เทศบาล
มติ ก.อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือบริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี พนักงานจ้าง 4 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายและแผนงาน

     การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์
นายณรงค์ชัย นาคะโยธินสกุล
นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์   
นายณรงค์ชัย นาคะโยธินสกุล ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ นั้น กำหนดนโยบายในการเพื่อให้บริหารงานของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ โดยยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แบบมีส่วนร่วมโดยยึด ประชาชนเป็นฐาน ภายใต้ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปฏิบัติงานต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เพื่อประโยชน์สุขของ ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมี ส่วนร่วมของประชาชน อีกทั้งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แนวทางการ พัฒนา ซึ่งเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของการพัฒนาท้อง ถิ่นที่ต้อง การให้เกิดขึ้นในอนาคตที่พึงประสงค์ไว้ว่า “ เมืองสนั่นรักษ์เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจชุมชน ได้รับการ บริการโครงสร้างพื้นฐานเป็นอย่างดีและทั่วถึง โดยเกิดจากความร่วมมือของรัฐและ ประชาชน ” รวมทั้งสามารถดำเนินการบริหารงานเทศบาลได้อย่าง เป็นระบบ เพื่อ ประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น และจะพัฒนางานในทุก ๆ ด้านด้วยทรัพยากรที่จำกัดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กระผมจึงขอแถลงนโยบายต่อที่ ประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ดังต่อไปนี้
๑. การพัฒนาเมืองสนั่นรักษ์ให้เป็นเมืองน่าอยู่
ด้าน โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
     - จัดให้มีการปรับปรุง ถนนเส้นทางหลัก เส้นทางรอง พร้อมท่อระบายน้ำให้ครอบ คลุมภายในเขตเทศบาล
     - ดำเนินการให้ประชาชนได้มีสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยใช้งบประมาณของเทศบาลและประสานงานงบของหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ เช่น การขยายเขตการประปา , ไฟทางสาธารณะ , โทรศัพท์ , น้ำอุปโภค – บริโภค ซึ่งการดำเนินการอย่างทั่วถึงทั้งปริมาณและคุณภาพ
ด้าน การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
     - จัดทำแนวเขื่อนกั้นตลิ่งพังและปรับภูมิทัศน์ เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชน
     - ดำเนินการกำจัดผักตบชวาบริเวณคลองรังสิตและคลองซอยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ตลอดปี
     - ปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาตลอดแนวถนนรังสิต – นครนายก เพื่อดูดซับมลพิษของไอเสียจากรถยนต์
การ พัฒนาด้านสาธารณสุข มุ่งการดำเนินการให้ชาวสนั่นรักษ์ มีสุขอนามัยและจิตใจที่ดีขึ้นโดย
     - จัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขเพิ่มขึ้นอีก ๑ แห่ง
     - จัดตั้งทีมช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด ๒๔ ชั่วโมง
     - จัดตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ทำการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขทุก ชุมชน จัดให้มีกองทุนยาประจำหมู่บ้าน
     - ปรับปรุงประสิทธิภาพในการควบคุมโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก , อุจจาระร่วง , โรคฉี่หนู , โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ เป็นต้น
     - ปรับปรุงสุขาภิบาลของตลาดสด ร้านจำหน่ายอาหารและโรงงานให้ได้มาตรฐาน
     - จัดให้มีสถานที่กำจัดขยะที่ได้มาตรฐาน ไม่สร้างมลภาวะ
     - จัดระบบการจัดเก็บขนขยะ และเพิ่มจำนวนถังรองรับขยะให้มีคุณภาพไม่มีขยะตกค้าง
     - ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยในเขตเทศบาลออกกำลังกายเป็น ประจำ โดยจัดทำลานออกกำลังกายจัดหาวิทยากรออกกำลังกายให้กับชุมชน จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชนและเชื่อมความสามัคคีในชุมชน , หมู่บ้าน
การ พัฒนาด้านการศึกษา
     - จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เพียงพอกับความต้องการของชุมชน โดยไม่ต้องเสียธรรมเนียมค่าเล่าเรียน และจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล
     - สนับสนุนและส่งเสริมให้บุตรหลานที่อยู่ในเขตเทศบาลให้ได้รับ การศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษา แห่งชาติ
     - จัดให้มีโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม สำหรับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนในเขตเทศบาลทุกคน
     - สนับสนุนงบประมาณ , อุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน สถานศึกษาของศาสนาอิสลาม และวิทยาลัย ฯ ในเขตพื้นที่
     - จัดกิจกรรมเสริมความรู้และนันทนาการให้แก่เยาวชนในพื้นที่ เช่น การออกค่าย เป็นต้น
การ ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดย
     - จัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อรับแจ้งเหตุผลและออกระงับเหตุตลอด ๒๔ ชั่วโมง
     - จัดตั้งศูนย์ อปพร. (อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน) เพื่อเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานสาธารณภัยต่าง ๆ งานกิจกรรมของทางราชการที่สำคัญ
     - ร่วมมือ และประสานงานตลอดจนสนับสนุนด้านงบประมาณและกำลังพลกับตำรวจ เพื่อแก้ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
     - จัดให้มีโครงการสายตรวจชุมชน (เฝ้าระวังชุมชน) โดยอาศัยกำลังพลจาก อปพร. และเจ้าหน้าที่ตำรวจในการออกตรวจในพื้นที่ทุกชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ล่อแหลมในยามวิกาล
     - จัดให้มีรถบริการอุบัติเหตุฉุกเฉิน เพื่อนำส่งสถานีตำรวจ และโรงพยาบาล
ด้าน สังคมและชุมชน
     - จัดตั้งชุมชนเพื่อพัฒนาเทศบาลเต็มพื้นที่
     - ส่งเสริมให้มีลานกีฬาทุกชุมชน
     - จัดให้มีการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและกลุ่มอื่น ๆ ให้ครอบคลุมทั้งเขตเทศบาล
     - ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นนโยบายสำคัญร่วมกับนโยบายของรัฐบาล
     - โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
     - กองทุนหมู่บ้าน
     - กิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
     - กิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ
     - การแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพล
     - การส่ง เสริมศาสนา , ศิลปะวัฒนะธรรม , ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น จัดงานประเพณีต่าง ๆ งานวันสำคัญของชาติ และการยกย่องผู้สูงอายุและคนดี ฯลฯ
๒. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว
     - เชื่อมร้อยเครือข่ายกลุ่มอาชีพทุกระดับ เพื่อส่งเสริมด้านการผลิตและการตลาด
     - ตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่ออบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการประกอบ อาชีพ
     - สนับสนุนและจัดหาอุปกรณ์การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางเกษตร
     - ให้ความรู้และให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
     - ประสานงานในการจัดหาสถานที่เพื่อสร้างตลาดไม้ดอก ไม้ประดับขนาดใหญ่ขึ้นในพื้นที่
     - สร้างตลาดน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยว
     - สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในการออกจำหน่ายสินค้าตามสถานที่ต่าง ๆ
๓. การบริหารงานเทศบาล
     - บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ , โปร่งใส , จริงใจ , ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นเป็นสำคัญ
     - ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ตามระบอบประชาธิปไตย
     - บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล อันได้แก่ หลักนิติธรรม , หลักคุณธรรม , หลักความโปร่งใส , หลักการมีส่วนร่วม , หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า
     - ร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นอื่น ๆ เช่น อบต. , เทศบาล , อบจ. ,กรุงเทพ มหานคร ฯลฯ หน่วยงานภาครัฐ , องค์กรเอกชน , องค์กรประชาชน ในการ พัฒนาพื้นที่ให้บรรลุเป้าหมาย
     - พัฒนาบุคลากรของเทศบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบูรณาการงาน พัฒนาและสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้บริการแก่ประชาชนทำให้ งานมีมาตรฐาน และประทับใจแก่ผู้มารับบริการ
     - ให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
     - ให้บริการงานทะเบียนราษฎรในวันหยุดราชการ
     - เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน ร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา และโครงการสำคัญ ๆ ของเทศบาลโดยการเปิดเวทีประชาคม
     ในการ ดำเนินนโยบายเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ยังสนับสนุนนโยบายระดับชาติ จังหวัด อำเภอ และนโยบายระดับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาต่อไป


สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

เลขที่ 888 หมู่ 2 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110
โทรศัพท์ : 0-2546-2191-2, แฟกซ์ : 0-2955-8060  E-mail : 
admin@sananrak.go.th
Powered By sananrak.go.th