Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่ และการบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการเจ้าหน้าที่
KM เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาล
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ
ระเบียบ/ข้อกฏหมาย
ความรู้จากการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวสารสนั่นรักษ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก.เทศบาล
มติ ก.อบต.
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บบอร์ด
เรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ
แจ้งเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
คู่มือประชาชน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน และ รายงานผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
สถิติการให้บริการ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือบริการประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์
 
 
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน
 
       ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม2564 และผมได้รับเลือกตั้งจากประชาชนในพื้นที่ให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ นั้น ผมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต และพร้อมที่จะรับฟัง ความคิดเห็นจากทุกฝ่าย เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อประชาชนให้โอกาสมอบความไว้วางใจ ฉันทานุมัติให้ผมเข้ามาบริหารงาน เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์อีกครั้งหนึ่ง ผมขอปวารณาตนว่า จะทุ่มเทอุทิศตน อุทิศเวลา เสียสละ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ให้ดีที่สุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และความเจริญรุ่งเรืองของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ และ เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ดังนี้ 
“เมืองสนั่นรักษ์เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ชุมชนได้รับการบริการงานโครงสร้างพื้นฐานเป็นอย่างดีและทั่วถึง  โดยเกิดจากความร่วมมือของรัฐและประชาชน ”
     โดยจะสร้างเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย และตามความเหมาะสมและบริบทของท้องถิ่น ตลอดจนความต้องการของพี่น้องประชาชนและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยึดแนวคิดหลักในการบริหารโครงการ กิจกรรมตามนโยบายเพื่อสร้างความสามัคคีและการอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชน โดยกำหนดนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาล ดังนี้

1.นโยบายเร่งด่วน

1.1จัดตั้งศูนย์การแพทย์ (ปฐมภูมิ) โดย พัฒนา “ศูนย์บริการสาธารณสุข” ให้เป็นสถานบริการเพื่อดูแลพี่น้องประชาชน แผนกตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดัน เป็นต้น
1.2 แก้ไขปัญหาขยะตกค้าง ส่งเสริมให้ความรู้ในการ ลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะต้นทาง แก่พี่น้องประชาชนในแต่ละชุมชนโดยทำโครงการธนาคารขยะในแต่ละชุมชนจัดหายานพาหนะ (รถเก็บขยะ) และบุคลากรในการจัดเก็บขยะให้เพียงพอ
1.3 จัดตั้งศูนย์ควบคุมเมือง อัจฉริยะ “เน้นความปลอดภัย ใส่ใจทุกปัญหา” ให้มีระบบบริหารความปลอดภัยผ่านกล้อง CCTV ให้ประชาชนอุ่นใจด้วยระบบคัดกรองภาพโดยใช้ AI เพื่อแจ้งเตือนเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว
  -   ให้มีระบบรับแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่าน Application บนมือถือ เพื่อให้ประชาชนสามารถสื่อสารกับเทศบาล แจ้งเรื่องร้องเรียน นัดหมาย และ ได้รับการแก้ไขปัญหาเดือดร้อน อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น เสมือนมีเทศบาลอยู่บนมือถือ
 1.4 เพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สวนหย่อม ที่ชำรุดทรุดโทรมเพราะขาดการดูแลและบำรุงรักษา ให้กลับมาสวยงามเหมือนเดิม ให้พี่น้องประชาชนได้พักผ่อน หย่อนใจ และออกกำลังกาย อีกทั้งยังทำให้ภูมิทัศน์ของเมืองสวยงามและน่าอยู่
1.5 จัดตั้งสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) ซึ่งเป็นหน้าที่ ที่เทศบาลเมืองต้องทำตามกฎหมาย เพื่อเป็นแหล่งทุน แบ่งเบาภาระของพี่น้องประชาชน ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ

2. นโยบายด้านการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน

- ปรับปรุงระบบ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น ถนน ไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบประปา ระบบระบายน้ำและคูคลอง เป็นต้น

3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

3.1 ส่งเสริมอาชีพ จัดให้มีการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ ในด้านการพัฒนาอาชีพ ที่เหมาะสมให้แก่ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส พร้อมทั้งการประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยหาตลาด ที่สามารถรองรับได้
3.2 ปั้นคนรุ่นใหม่ สร้างรายได้ บนสื่อออนไลน์  จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้และการผลิตสื่อออนไลน์แบบมืออาชีพ เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาความสามารถเชิงธุรกิจ ในอนาคตให้กับคนรุ่นใหม่ ผ่านรูปแบบสื่อต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ facebook IG TikTok ยูทูป เป็นต้น จัดอบรมเป็นรุ่นๆ โดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน อบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจริง พร้อมสนับสนุนและผลักดันให้มีโอกาสต่อยอด สร้างเป็นรายได้เสริมหรือรายได้หลักของครอบครัวต่อไป
3.3 ศูนย์คลายทุกข์  จัดตั้ง ศูนย์คลายทุกข์ โดยการประสานงานจิตอาสา ที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการลงทุน การทำมาหากินของพี่น้องประชาชน มาให้คำปรึกษา และแนะนำในการเข้าถึงแหล่งทุน ที่จะนำมาใช้ ในการประกอบอาชีพ

4. นโยบายด้านสังคม

4.1 นโยบายด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม
   4.1.1 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.อนุบาลของเทศบาลให้ดีขึ้นและ
ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอน 3 ภาษา ไทย อังกฤษ จีน
            4.1.2 ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย และจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน
            4.1.3 รักษาจารีตประเพณี ดูแลฟื้นฟูและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น เช่น ประเพณีสงกรานต์ แห่เทียนพรรษา ลอยกระทง เป็นต้น
4.2 นโยบายด้านสาธารณสุข
   4.2.1“สุขภาพดี มีสุข ทุกเพศทุกวัย” ปรับปรุงศูนย์สาธารณสุข เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ให้เป็นศูนย์การแพทย์ฯ สนั่นรักษ์ (ปฐมภูมิ)
   4.2.2 การกายภาพบำบัด ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส และการฟื้นฟู โดยจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เหมาะสม เพื่อนำมาใช้ในการฟื้นฟู ประสานงานร่วมกับ อสม .และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการบริการเชิงรุกติดตามเยี่ยมบ้านและครอบครัว
   4.2.3 ส่งเสริมและให้การสนับสนุน อสม.บรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ พี่น้อง ประชาชน จัดให้มีการฝึกอบรมทบทวนเพื่อเพิ่มองค์ความรู้และทักษะใหม่ๆ อย่างมีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน ในด้านสุขภาพ

5. นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

    - ส่งเสริมและให้การสนับสนุน อปพร.  จัดให้มีการฝึกอบรมทบทวนเพื่อเพิ่มองค์ความรู้และทักษะใหม่ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ พี่น้อง ประชาชน ในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยจะพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ประชาชนมีส่วนร่วม ใน
การบริหารงานของเทศบาล การบริหารงานต้องโปร่งใส ไม่ทุจริตคอรัปชั่น มีการพัฒนาและนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติและบริหารงาน เพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนและเวลาการปฏิบัติงานให้น้อยลง พนักงานเทศบาลจะต้องปรับตัว และพัฒนาอยู่ตลอดเวลา พร้อมที่จะปฏิบัติงาน ในการอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน แต่การที่จะทำให้นโยบายของผมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากท่านสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ของเทศบาลทุกท่าน รวมถึงพี่น้องประชาชนกลุ่มองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันสนับสนุน แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และร่วมกันขับเคลื่อน ผลักดัน ให้บังเกิดเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และความเจริญรุ่งเรืองของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ต่อไป ขอขอบคุณครับ

 นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ใเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
 

สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

เลขที่ 888 หมู่ 2 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110
โทรศัพท์ : 0-2546-2191-2, แฟกซ์ : 0-2955-8060  E-mail : 
admin@sananrak.go.th
Powered By sananrak.go.th