Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่ และการบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการเจ้าหน้าที่
KM เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาล
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ
ระเบียบ/ข้อกฏหมาย
ความรู้จากการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวสารสนั่นรักษ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก.เทศบาล
มติ ก.อบต.
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บบอร์ด
เรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ
แจ้งเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
คู่มือประชาชน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน และ รายงานผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
สถิติการให้บริการ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือบริการประชาชน
ประกาศเทศบาล
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการตู้นำ้ดืมหยอดเหรียญ พ.ศ. 2562
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2551
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2551
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2551
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ครั้งแรก วันที่ 2 กรกฎาคม 2551
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง การใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
รายงานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๗ ( part1 )
รายงานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๗ ( part2 )
รายงานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๗ ( part1 )
รายงานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๗ ( part2 )
รายงานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๗ ( part3 )
รายงานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๗ ( part4 )
รายงานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ครั้งที่ ๘
รายงานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ครั้งที่ ๙

สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

เลขที่ 888 หมู่ 2 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110
โทรศัพท์ : 0-2546-2191-2, แฟกซ์ : 0-2955-8060  E-mail : 
admin@sananrak.go.th
Powered By sananrak.go.th