Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่ และการบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการเจ้าหน้าที่
KM เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาล
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ
ระเบียบ/ข้อกฏหมาย
ความรู้จากการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวสารสนั่นรักษ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก.เทศบาล
มติ ก.อบต.
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บบอร์ด
เรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ
แจ้งเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
คู่มือประชาชน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน และ รายงานผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
สถิติการให้บริการ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือบริการประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป
 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ลักษณะภูมิประเทศ

     พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ตัดผ่านกลางพื้นที่ แบ่งออกเป็น 2 ข้างๆ ละ 40 เส้น ตั้งแต่คลองซอยที่ 9 ถึง คลองซอยที่ 14 สำหรับใช้ส่งน้ำ เพื่อประโยชน์ในด้านกสิกรรม ภูมิประเทศเหมาะกับการทำนา ทำสวน และทำไร่ เพราะมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี

 
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
: ติดต่อกับ อำเภอหนองเสือ
: ติดต่อกับ อำเภอลำลูกกา
: ติดต่อกับ อำเภอองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก
: ติดต่อกับ ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี

ลักษณะภูมิอากาศ

อากาศร้อนชื้น มี 3 ฤดู คือ
     ฤดูร้อน  อยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม
     ฤดูฝน  อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม
     ฤดูหนาว  อยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมกราคม


ที่ตั้ง  เลขที่ 88 หมู่ 2 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เนื้อที่  เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ มีพื้นที่ 38.40 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตตั้งแต่คลอง 9 -14 ซึ่งประกอบด้วย 2 ตำบล คือ ตำบลบึงสนั่น และตำบลบึงน้ำรักษ์ แยกหมู่บ้านเป็นรายตำบลได้ดังนี้ ตำบลบึงสนั่น มีหมู่บ้านจำนวน 4 หมู่, ตำบลบึงน้ำรักษ์ มีหมู่บ้านจำนวน 6 หมู่


สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

เลขที่ 888 หมู่ 2 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110
โทรศัพท์ : 0-2546-2191-2, แฟกซ์ : 0-2955-8060  E-mail : 
admin@sananrak.go.th
Powered By sananrak.go.th