Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่ และการบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการเจ้าหน้าที่
KM เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาล
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ
ระเบียบ/ข้อกฏหมาย
ความรู้จากการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวสารสนั่นรักษ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก.เทศบาล
มติ ก.อบต.
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บบอร์ด
เรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ
แจ้งเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
คู่มือประชาชน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน และ รายงานผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
สถิติการให้บริการ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือบริการประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

เลขที่ 888 หมู่ 2 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110

 

เบอร์ติดต่อเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
 
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
: 0-2546-2191-2 
: 0-2955-8060 
admin@sananrak.go.th
 
สายตรงเทศบาล
หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์
หน้าห้องนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
  -หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  -ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  -งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองช่าง
  -ผู้อำนวยการกอง
  -ฝ่ายผังเมือง
  -ฝ่ายการโยธา
  -งานแผนที่ภาษี
กองการศึกษา
  -ผู้อำนวยการกอง
  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  -ผู้อำนวยการกอง
  -ศูนย์บริการสาธารณสุข
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
  -ผู้อำนวยการกอง
กองคลัง
  -ผู้อำนวยการกอง
  -งานพัสดุ
  -งานจัดเก็บรายได้
  -งานการเงิน
งานทะเบียนและบัตร
  -หัวหน้างานทะเบียนและบัตร
  -งานบัตรประจำตัวประชาชน
  -ปลัดอำเภอ
  -งานทะเบียนทั่วไป
ประชาสัมพันธ์เทศบาล
ห้องวิทยุสถานีดับเพลิง
ห้องประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
ชุดปฏิบัติภาคสนาม (โยธา-ไฟฟ้า-เวที)
ห้องประชุมสภา
0-2546-2190 ต่อ 100
0-2546-2191 ต่อ 106
0-2546-2190 ต่อ 204
0-2546-2191 ต่อ 200
0-2546-2191 ต่อ 202
0-2546-2191 ต่อ 205
0-2546-2191 ต่อ 206
0-2546-2191 ต่อ 300
0-2546-2191 ต่อ 301
0-2546-2191 ต่อ 302
0-2546-2191 ต่อ 303
0-2546-2191 ต่อ 304
0-2546-2191 ต่อ 400
0-2546-2191 ต่อ 401
0-2546-2191 ต่อ 402
0-2546-2191 ต่อ 500
0-2546-2191 ต่อ 501
0-2546-2191 ต่อ 502
0-2546-2191 ต่อ 506
0-2546-2191 ต่อ 600
0-2546-2191 ต่อ 601
0-2546-2191 ต่อ 700
0-2546-2191 ต่อ 701
0-2546-2191 ต่อ 702
0-2546-2191 ต่อ 703
0-2546-2191 ต่อ 704
0-2546-2191 ต่อ 800
0-2546-2191 ต่อ 801
0-2546-2191 ต่อ 802
0-2546-2191 ต่อ 803
0-2546-2191 ต่อ 804
0-2546-2191 ต่อ 111
0-2546-2191 ต่อ 112
0-2546-2191 ต่อ 222
0-2546-2191 ต่อ 333
0-2546-2191 ต่อ 444
 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
 แผนที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ (รูปที่ 1)
 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
 แผนที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ (รูปที่ 2)

หัวข้อ :
ผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้ส่ง :
เบอร์ผู้ส่ง :
รายละเอียด :

สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

เลขที่ 888 หมู่ 2 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110
โทรศัพท์ : 0-2546-2191-2, แฟกซ์ : 0-2955-8060  E-mail : 
admin@sananrak.go.th
Powered By sananrak.go.th