Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่ และการบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการเจ้าหน้าที่
KM เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาล
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ
ระเบียบ/ข้อกฏหมาย
ความรู้จากการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวสารสนั่นรักษ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก.เทศบาล
มติ ก.อบต.
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บบอร์ด
เรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ
แจ้งเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
คู่มือประชาชน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน และ รายงานผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
สถิติการให้บริการ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือบริการประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายทศพร จ้อยกันเจียก
ประธานสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายสุรินทร์ คำสิน
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
Responsive image
Responsive image
นายเชิด ละมูลเกตุ
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นายชลนที เครือโชติ
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
เมตตรา บัวบาน
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นายเกรียงไกร กิจเจา
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นางบังอร ปิ่นเอก
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นางศรีสกุล ทองอินศรี
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นายประทีป บุญมี
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นางสุธารัตน์ ชมนณฑา
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นายประสาท นามเขียนทอง
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นายฉลองชัย แสงสว่าง
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นางอัจฉรา ทองอยู่
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นางมณี ผู้เรียนศิลป์
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นายอภิสิทธิ์ อินทโชติ
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นายณรงค์ อู่ผลเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นายอำนวย รอดประชา
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นายไพฑูรณ์ คำปราณีต
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นายเกียรติขจร ท้วมดี
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image

สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

เลขที่ 888 หมู่ 2 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110
โทรศัพท์ : 0-2546-2191-2, แฟกซ์ : 0-2955-8060  E-mail : 
admin@sananrak.go.th
Powered By sananrak.go.th