Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
KM เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการ/มาตรการ ป้องกันการทุจริต
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาล
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ความรู้จากการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก.เทศบาล
มติ ก.อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือบริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี พนักงานจ้าง 4 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายทศพร จ้อยกันเจียก
ประธานสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
Responsive image
Responsive image
นายอำนวย รอดประชา
รองประธานสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
Responsive image
Responsive image
นายสุรินทร์ คำสิน
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
Responsive image
นายบุญชัย ทรัพย์เจริญกุล
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นายเมตต์ บัวบาน
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นายบัว บุญกำเชียง
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นายเกรียงไกร กิจเจา
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นายประสิทธิ์ บริสุทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นายเชิด ละมูลเกตุ
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นายฉลองชัย แสงสว่าง
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นางสุธารัตน์ ชมมณฑา
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นายประทีป บุญมี
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นายประสาท นามเขียนทอง
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นางศรีสกุล ทองอินศรี
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นายอภิสิทธิ์ อินทโชติ
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นายชายชั้ง ศรีพรประภา
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นายณรงค์ อู่ผลเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
Responsive image
นางมณี ผู้เรียนศิลป์
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image

สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

เลขที่ 888 หมู่ 2 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110
โทรศัพท์ : 0-2546-2191-2, แฟกซ์ : 0-2955-8060  E-mail : 
admin@sananrak.go.th
Powered By sananrak.go.th