Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
KM เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการ/มาตรการ ป้องกันการทุจริต
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาล
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ความรู้จากการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก.เทศบาล
มติ ก.อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือบริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี พนักงานจ้าง 4 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
11 มิ.ย. 2563
ถึง
11 มิ.ย. 2563
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางกลับรถใต้สะพาน บริเวณสะพานคลอง 12 ม.4 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 75 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตร ผิวทางหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 พ.ค. 2563
ถึง
20 พ.ค. 2563
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางกลับรถใต้สะพาน บริเวณสะพานคลอง12 หมู่4 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 พ.ค. 2563
ถึง
20 พ.ค. 2563
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 เม.ย. 2563
ถึง
24 เม.ย. 2563
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ บริเวณตรงข้ามสระบัว ม.1 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 มี.ค. 2563
ถึง
26 มี.ค. 2563
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางกลับรถใต้สะพาน บริเวณสะพานคลอง 12 ม.4 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 95 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตร ผิวทางหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 มี.ค. 2563
ถึง
26 มี.ค. 2563
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนในชุมชน (ต่อจากของเดิม) บริเวณชุมชนหมู่บ้านแสงตะวัน หมู่2 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ขนาดกว้าง 8.90 เมตร ยาว 400.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3560.00 ตารางเมตร ผิวทางหนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ
26 มี.ค. 2563
ถึง
26 มี.ค. 2563
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ บริเวณตรงข้ามวัดสระบัว ม.1 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2100 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 มี.ค. 2563
ถึง
26 มี.ค. 2563
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนในชุมชน บริเวณหมู่บ้านจิตภาวรรณ หมู่ที่1 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5400.00 ตารางเมตร ผิวทางหนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ด้วยวิธีประกวด
20 มี.ค. 2563
ถึง
20 มี.ค. 2563
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 มี.ค. 2563
ถึง
09 มี.ค. 2563
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน(ต่อจากเดิม) บริเวณซอยดอนใหญ่

สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

เลขที่ 888 หมู่ 2 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110
โทรศัพท์ : 0-2546-2191-2, แฟกซ์ : 0-2955-8060  E-mail : 
admin@sananrak.go.th
Powered By sananrak.go.th