Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
KM เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการ/มาตรการ ป้องกันการทุจริต
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาล
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ความรู้จากการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก.เทศบาล
มติ ก.อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือบริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี พนักงานจ้าง 4 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
heartเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 6 อัตรา
     1) ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง (กองคลัง) จำนวน 1 อัตรา
     2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองช่าง) จำนวน 1 อัตรา
     3) พนักงานขับรถยนต์ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 1 อัตรา
     4) พนักงานขับรถยนต์ (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 1 อัตรา
     5) คนงานทัั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)   จำนวน 1 อัตรา
     6) คนงานทั่วไป (กองช่าง) จำนวน 1 อัตรา
 heartรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2563 ในวันเวลาราชการ ณ งานการเจ้าหน้าที่
ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ (ชั้น 2) โดยให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
 heartสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ โทรศัพท์ 02-546-2191-2 ต่อ 200


 
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2563