Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
KM เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการ/มาตรการ ป้องกันการทุจริต
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาล
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ความรู้จากการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก.เทศบาล
มติ ก.อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือบริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี พนักงานจ้าง 4 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้สมัครขาดคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
ตามที่ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 ไปแล้วนั้น
  
อนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครฯ  ได้ตรวจสอบพบว่า นายอัครภาคย์  มัทมิฬ ผู้สมัครฯ ในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ลำดับที่ 1 เลขประจำตัวผู้สมัคร 03001 หลักฐานสำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล มีอายุไม่ถึง 5 ปี ทำให้คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามผนวก ก. แนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 และเป็นไปตามข้อ 6 ของประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

จึงประกาศให้ นายอัครภาคย์ มัทมิฬ ผู้สมัครฯ ในตำแหน่งขับรถยนต์ ลำดับที่ 1 เลขประจำตัวผู้สมัคร 03001 ขาดคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรหาบุคคเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2563