Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่ และการบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการเจ้าหน้าที่
KM เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาล
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ
ระเบียบ/ข้อกฏหมาย
ความรู้จากการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวสารสนั่นรักษ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก.เทศบาล
มติ ก.อบต.
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บบอร์ด
เรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ
แจ้งเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
คู่มือประชาชน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน และ รายงานผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
สถิติการให้บริการ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือบริการประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป และแหน่งประเภทวิชาการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ในสังกัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ดังนี้
1. ตำแหน่งนิติกร ปก/ชก   จำนวน  1  อัตรา
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชก (กองวิชาการและแผนงาน)   จำนวน  1  อัตรา
3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)   จำนวน  1  อัตรา
ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมีความประสงค์จะโอนมารับราชการในสังกัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ให้ยื่นคำร้องขอโอนพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เพื่อประกอบการพิจารณารับโอน ตั้งแต่บัดนี้ (16 กันยายน 2563) เป็นต้นไป
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2563