Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่ และการบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการเจ้าหน้าที่
KM เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาล
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ
ระเบียบ/ข้อกฏหมาย
ความรู้จากการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวสารสนั่นรักษ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก.เทศบาล
มติ ก.อบต.
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บบอร์ด
เรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ
แจ้งเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
คู่มือประชาชน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน และ รายงานผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
สถิติการให้บริการ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือบริการประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
นายชัยวัฒน์ ชื่่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม บ้านสนั่นรักษ์
Responsive image
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม บ้านสนั่นรักษ์ “สนั่นรักษ์ Community Isolation (SCI Model)” ที่จัดตั้งขึ้น ณโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 2 ในพื้นที่ของโรงเรียนวัดขุมแก้ว ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย โรงพยาบาลธัญบุรี เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์และกรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรี มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชนสนั่นรักษ์ที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อยได้รับการดูแลและเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลง 2. เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ติดเชื้อสู่บุคคลใกล้ชิด และชุมชน 3. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลโดยการประสานความร่วมมือกันทุกภาคส่วนในชุมชน โดยดำเนินการประชุมปรึกษาหารือกันทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกำหนดเป้าหมายร่วมกันตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎคม 2564 บ้านสนั่นรักษ์ดำเนินการจัดตั้งขึ้น ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 2 ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เพื่อรองรับผู้ป่วย โควิด-19 ใน ต.บึงสนั่น และต.บึงน้ำรักษ์ จำนวน 56 เตียง โดยแยกเป็นห้องพักหญิงและห้องพักชายและวางแผนเปิดขยายบริการเพิ่มอีกจำนวน 24 เตียง ในสัปดาห์หน้า รวมทั้งสิ้น 80 เตียง นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า โครงการนี้เป็นความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนมีการหาแนวทางระบบสาธารณะสุข เพื่อจะมาดูแลประชาชนในพื้นที่ระดับชุมชนที่ติดเชื้อโควิด19 โดยทั้งหมดนี้ได้สะท้อนถึงความร่วมมือร่วมใจในระดับชุมชนเพื่อแก้ไขการแพร่ระบาดจากโควิด19 ก็จะทำให้พี่น้องประชารชนได้รับบริการที่ดีและจะผ่าฟันอุปสรรคครั้งนี้ต่อไปได้ด้วยดี ด้าน นพ.อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผอ.โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี กล่าวว่า ณ.วันนี้ ในพื้นที่ ทม.สนั่นรักษ์ มีผู้ป่วยมีคนไข้จาการติดเชื้อโควิด19 ประมาณ 60 คนที่รอเตียงจากโรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรี ก็ได้เข้ามาช่วยดูแลในพื้นที่ เดิมทีทางโรฃพยาบาลได้คุยกับผู้ป่วยว่าให้กักตัวที่บ้านและส่งยาไปให้ในการรักษาและจะมีการโทรคุยเพื่อสอบถามอาการ แต่ผู้ป่วยบางท่านอาจไม่มีความคุ้นเคยเกี่ยวกับระบบ หน่วยราชการในพื้นที่ก็ได้ร่วมคิดโครงการบ้านสน่นรักษ์ขึ้นมาเพื่อลดปัญหาผู้ป่วยขาดเตียง ซึ่งตอนนี้มีห้องของผู้ป่วยชาย3 ห้อง ผู้ป่วยหญิง 3 ห้อง รวมตอนนี้จะมีทั้งหมด56 เตียงและกำลังสร้งห้องรับผู้ป่วยเพิ่มอีก 24 เตียง ซึ่งการดำเนินงานทางโรงพยาบาลธัญบุรีจะเป็นคนรับผู้ป่วย จาก อสม.และอสต.จากนั้นก็จะมีการบันทึกเข้าสู่ระบบและนำเข้ามายังศูนย์แห่งนี้ ส่วนด้านอาหารทาง รพ.ธัญบุรี จะส่งมอบอาหารไปยัง ทม.สนั่นรักษ์ จะมาหน้าที่จัดหาอาหารให้ผู้ป่วยทั้ง3มื้อและจัดการเรื่องขยะมูลฝ่อย ด้าน สมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ นายกเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19 นี้ หน่วยงานต่างๆในพื้นที่ได้มีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาเตียงผู้ป่วยไม่พอในการรักษา ปกติการติดเชื้อได้แยกเป็น 3ระดับสี ทางโครงการบ้านสนั่นรักษ์นี้ได้รับผู้ป่วยในระดับสีเขียวคือผู้ป่วยที่มีการตรวจพบเชื้อแต่ไม่มีการแสดงอาการ โดยจะมีทีมแพทย์พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์จากโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรี คลอง10 มาเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยนี้ ถ้ามีการประเมินทางการแพทย์แล้วว่าป่วยเพิ่มขึ้นเป็นระดับเป็นสีเหลืองก็จะส่งตัวไปรักษาต่อที่ รพ.ธัญบุรี
         
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2564