Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่ และการบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการเจ้าหน้าที่
KM เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาล
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ
ระเบียบ/ข้อกฏหมาย
ความรู้จากการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวสารสนั่นรักษ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก.เทศบาล
มติ ก.อบต.
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บบอร์ด
เรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ
แจ้งเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
คู่มือประชาชน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน และ รายงานผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
สถิติการให้บริการ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือบริการประชาชน
ข่าวสารสนั่นรักษ์
แจ้งประกาศดับกระแสไฟฟ้า วันศุกร์ที่ 26 พ.ย. 2564 ในเวลา 08.30 -16.30 น. เพื่อให้แขวงทางหลวงนครนายก ทำการติดตั้งคานสะพานลอย บริเวณ 1.หมู่บ้านการเคหะเอื้ออาทร 10/1 2.หมู่บ้านเคียงคลอง 1 3.หมู่บ้านเคียงคลอง 2 4.หม้อแปลงริมถนนรังสิต-นครนายก ปากทางคลอง 10
Responsive image
แจ้งประกาศดับกระแสไฟฟ้า วันศุกร์ที่ 26 พ.ย. 2564  ให้ชุดก่อสร้างย้ายแนวสายส่งแรงสูง ระบบ 115 เควี เพื่อให้แขวงทางหลวงนครนายก ทำการติดตั้งคานสะพานลอย บริเวณ หน้า หมู่บ้านเอื้ออาทร ปากคลอง10
ดับกระแสไฟฟ้าช่วงเวลา 08.30 -16.30 น. 
1.หมุ่บ้านการเคหะเอื้ออาทร 10/1 
2.หมู่บ้านเคียงคลอง 1
3.หมู่บ้านเคียงคลอง 2 
4.หม้อแปลงริมถนนรังสิต-นครนายก ปากทางคลอง 10
     
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2564