Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่ และการบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการเจ้าหน้าที่
KM เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาล
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ
ระเบียบ/ข้อกฏหมาย
ความรู้จากการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวสารสนั่นรักษ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก.เทศบาล
มติ ก.อบต.
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บบอร์ด
เรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ
แจ้งเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
คู่มือประชาชน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน และ รายงานผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
สถิติการให้บริการ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือบริการประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


สถิติ
ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่
web counter

ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมด
web counter

คำแนะนำสำหรับประชาชนในการป้องกันตนเองจากเชื่อไวรัสโคโรน่าข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสารคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีลอยกระทงพุทธศัก... (19 พ.ย. 2564)  
ประกาศแขวงทางหลวงนครนายก เรื่อง ประกาศปิดการจราจรเพื่อยกติดตั้งคานสะพานลอยคนเดิน... (19 พ.ย. 2564)  
ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียน... (29 ต.ค. 2564)  
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง กำหนดระยะเวลาที่จะทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูก... (28 ต.ค. 2564)
ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนในรับการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มผ่านช่องทาง Line Official Account... (20 ต.ค. 2564)
การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2566 และการรับลงทะเบียนเบื้ยความความพิกา... (19 ต.ค. 2564)
แผนการตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองสนั่นนรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (18 ต.ค. 2564)
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุ ฉบับที่ 9 ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564... (14 ต.ค. 2564)
กฏบัตรการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (08 ต.ค. 2564)
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุดีเปรสชั่น "เตี้ยนหมู่" (28 ก.ย. 2564)
คำแนะนำและรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (25 ส.ค. 2564)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.... (06 ส.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาดำเนินการตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (05 ส.ค. 2564)
คำสั่งจังหวัดปทุมธานี เรื่อง กำหนดการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไ... (30 ก.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง ปิดการให้บริการงานทะเบียนราษฏรและบัตรประจำตัว... (12 ก.ค. 2564)
สภากาชาดไทยเชิญชวนร่วมบริจาคโครงการ "พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID - 19" (04 มิ.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนในศู... (13 พ.ค. 2564)
เทศบาลเมืองสนันรักษ์เปิดรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบ... (27 เม.ย. 2564)
กำหนดการออกปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (02 เม.ย. 2564)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือก... (28 มี.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสน... (01 พ.ย. 2564)  

กิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำ... (27 ต.ค. 2564)  

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสน... (28 ก.ย. 2564)  

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสน... (30 ส.ค. 2564)

ประชุมแผนพัฒนาเทศบาลเมือง... (16 ส.ค. 2564)

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์มอบเ... (10 ส.ค. 2564)

นายก สมชาย รังสิวัฒนศักดิ... (09 ส.ค. 2564)

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์แก้ไ... (09 ส.ค. 2564)

บริษัท JPK MOTOR SPORT ส่... (09 ส.ค. 2564)

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์แก้ไ... (07 ส.ค. 2564)

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์มอบเ... (07 ส.ค. 2564)

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์มอบเ... (06 ส.ค. 2564)

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์รับม... (04 ส.ค. 2564)

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์รับม... (04 ส.ค. 2564)

คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเ... (04 ส.ค. 2564)

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์แก้ไ... (03 ส.ค. 2564)

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์แก้ไ... (03 ส.ค. 2564)

นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์น... (02 ส.ค. 2564)

นายชัยวัฒน์ ชื่่นโกสุม ผู... (16 ก.ค. 2564)

การประเมินความพร้อมในการเ... (10 มิ.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (13 ธ.ค. 2564)  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (30 พ.ย. 2564)  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (29 พ.ย. 2564)  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (22 พ.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในเขตเ... (14 ก.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมา... (10 ก.ย. 2564)
ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองสนั่... (08 ก.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมา... (08 ก.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก บริเวณซอยว่าก๊าฟดา... (02 ก.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเต... (02 ก.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวถนนภายในชุมชน บริเวณ... (01 ก.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมา... (01 ก.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก (ต่อจากข... (01 ก.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเ... (31 ส.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก บริเวณซอย... (31 ส.ค. 2564)
ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแ... (30 ส.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมา... (30 ส.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก บริเวณซอย... (27 ส.ค. 2564)
ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกบริเวณซอยว่าก๊าฟดารุ้ล หม... (27 ส.ค. 2564)
ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารจ้างปรับปรุงผิวถนนภายในชุมชน บริเวณตลาดพรธิสาร หมู่... (26 ส.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล (29 ธ.ค. 2563)  
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป และแ... (17 ก.ย. 2563)  
ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล... (24 ก.ค. 2563)  
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่... (20 ก.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนส... (17 เม.ย. 2557)
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อ... (28 มี.ค. 2557)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง... (06 ม.ค. 2557)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล จากสายงานที่เ... (02 ม.ค. 2557)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

เลขที่ 888 หมู่ 2 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110
โทรศัพท์ : 0-2546-2191-2, แฟกซ์ : 0-2955-8060  E-mail : 
admin@sananrak.go.th
Powered By sananrak.go.th


แชทรูม